Anacortes smokestacks

The “other” view from Anacortes – smokestacks